Oferta

 

1. kon­sul­ta­cje indy­wi­du­alne

Zapraszam na rozmowę, która poszerza perspektywę i daje oddech. 

Możemy rozmawiać o zarówno o dzieciach i tym jak je wspierać w rozwoju, jak i o Was - rodzicach. O Waszych niepokojach, wątpliwościach, rozwoju. 

Oprócz tematów typowo rodzicielskich prowadzę również konsultacje seksuologiczne dla dorosłych (nie pracuję z dziećmi i młodzieżą), dotyczące zarówno Waszych dzieci jak i Was samych. 

Ważne: konsultacje to jedno lub kilka spotkań. Nie są terapią i nie mogą jej zastąpić. Być może to spotkanie będzie dla Was wystarczające, a może okaże się, że potrzeba innego rodzaju pracy i wtedy mogę polecić inna ścieżkę i specjalistów.

Moż­liwy kon­takt oso­bi­sty, tele­fo­niczny i przez Skype’a. 
 
Warszawa, ul. Inżynierska 1. Blisko metra Wileńska i metra Szwedzka. 


2. semi­na­ria inspi­ru­jące

To dwu­go­dzinne spo­tka­nia dla rodzi­ców i wycho­waw­ców, na któ­rych to ja wię­cej mówię, ale jest też szansa dla uczest­ni­ków na wno­sze­nie wła­snych pytań, wąt­pli­wo­ści, odmien­nej per­spek­tywy

 

 • Jestem OK taki, jaki jestem – jak dzieci roz­wi­jają poczu­cie wła­snej war­to­ści?
Poczu­cie wła­snej war­to­ści to swo­isty sys­tem immu­no­lo­giczny – broni nas przed zagro­że­niami takimi jak depre­sja, uza­leż­nie­nia, lęk. To nasz baza dobrego życia. 
 
 • Sztuka mówie­nia „nie” z czy­stym sumie­niem.
Więk­szość z nas, doro­słych – rodzi­ców i wycho­waw­ców – chce dbać o dobrą atmos­ferę w swo­jej rodzi­nie czy kla­sie. Jeśli robimy to za pomocą uni­ka­nia kon­flik­tów, może skoń­czyć się kata­strofą. Jak mówi duń­ski tera­peuta rodzinny Jesper Juul, kon­flikty są natu­ralną i ważną czę­ścią życia. 
 
 • Rodzice jak latar­nia mor­ska. O prze­wod­nic­twie w rodzi­nie.
”Prze­wod­nic­two w rodzi­nie nie polega na tym, żeby być lubia­nym, tylko żeby mieć realny wpływ na życie dzieci. ” Jesper Juul 
 
 • Agre­sja – nie­bez­pieczne tabu.
Na tym semi­na­rium, będziemy zasta­na­wiać się:
 • czym jest agre­sja i jakie są jej źró­dła
 • czym są w naszym życiu kon­flikty i jak z nich korzy­stać
 • jak wspie­rać sie­bie i dziecko w trud­nych sytu­acjach
 • co robić kiedy dzieci chcą bić – się z kimś, inne dziecko, nas
   
 • Dziecko w szkole.
Semi­na­rium „Dziecko w szkole” jest poświę­cone poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie jak funk­cjo­no­wać w tria­dzie ja – moje dziecko – szkoła? 
 
 • Nasto­la­tek w rodzi­nie – kiedy koń­czy się wycho­wa­nie?
Co się dzieje w mózgu nasto­latka i jak się z nim doga­dy­wać wg Jespera Juula. 
 
 • Semi­na­rium prak­tyczne  
Seminarium tylko dla osób, które były już na kilku semi­na­riach inspi­ru­ją­cych (u mnie lub innych tre­ne­rów) i chcą omó­wić swoje oso­bi­ste przy­padki w tym duchu.
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na stro­nie Family Lab: www. family-lab. pl
 
 

3. grupy wspar­cia dla rodzi­ców (rów­nież dla rodzi­ców dzieci z dys­funk­cjami, orze­cze­niami, dys­funk­cjami roz­wo­jo­wymi)

Cykl 10 spo­tkań, raz w tygo­dniu, każde trwa­jące 3 godziny, mak­sy­malna ilość uczest­ni­ków: 12 osób. zaję­cia współ­pro­wa­dzone z drugą tre­ner­ką/ tre­ne­rem. 
 
 

4. warsz­taty psy­cho­edu­ka­cyjne

Warsz­taty mają formę zarówno wykładu, roz­mowy, burzy mózgów, jak i ćwi­czeń.
Podane tematy warsztatów są przykładowe i dostępne, ale możliwe jest modyfikowanie ich do Waszych potrzeb i tworzenie nowych w obrębie tematów: emocje, złość, poczucie własnej wartości, stres, seksualność, ciało, ciałopozytywność, rodzeństwo, wysoka wrażliwość, potrzeby, różnorodność, LGBTQiA, wstyd, granice, normy, bezpieczeństwo, rozwój. 

 • Mamo, a Ty masz siu­siaka? Warsz­tat o tym, jak wspie­rać dzieci w roz­woju ich sek­su­al­no­ści
(warsz­tat 2 lub 4 lub 6 godzinny)
W luź­nej atmos­fe­rze warsz­tatu poga­damy o roz­woju sek­su­al­nym dzieci:
 • zasta­no­wimy się czy, po co a przede wszyst­kim JAK roz­ma­wiać z dziećmi o sek­su­al­no­ści?
 • poroz­ma­wiamy o języku jakiego warto uży­wać
 • poszu­kamy dobrej odpo­wie­dzi na ważne dzie­cięce pyta­nia, np. „skąd się biorą dzieci?”
 • poru­szymy tematy takie jak nagość, normy, akcep­ta­cja, gra­nice, bez­pie­czeń­stwo dzieci
   
 • Szep­tem czy gło­śno. Rozmowy o sek­su­al­no­ści nasto­lat­ków. /3h/
Na warsz­tatach będziemy w luź­nej i bez­piecz­nej atmos­fe­rze przy­glą­dać się z bli­ska temu jak komu­ni­ko­wać się z naszymi nasto­let­nimi dziećmi w dzie­dzi­nie sek­su­al­no­ści.
Będziemy poru­szać takie kwe­stie jak:
 • nasto­la­tek – naj­now­sza wie­dza, co się wtedy dzieje w ciele i w mózgu
 • dobra rela­cja z nasto­let­nim czło­wie­kiem – co ją wspiera, co psuje
 • komu­ni­ka­cja – co pomaga, co prze­szka­dza
 • roz­mowa z dziec­kiem o sek­sie – czy i jak to robić?
 • słow­nic­two, jakiego warto uży­wać
 • mity doty­czące nasto­lat­ków i seksu
 • mastur­ba­cja
 • tzw. „pierw­szy raz”
 • bez­pie­czeń­stwo
 • por­no­gra­fia
 • entu­zja­styczna zgoda
   
 • Jak działa złość. Warsz­taty o oswa­ja­niu emo­cji /2h/
”Zaraz osza­leję”, „wyjdę i nie wrócę”, „roz­szar­pię go jak nie prze­sta­nie!” takie i inne myśli poja­wiają się cza­sem w naszych rodzi­ciel­skich gło­wach. Kiedy dzieci kłócą się i biją mię­dzy sobą, kiedy po raz kolejny nie chcą umyć zębów i iść spać. Kiedy spie­szymy się do pracy, a one po woli, we wła­snym tem­pie ubie­rają misia w żółty swe­te­rek. Jesz­cze trzy guziczki i… No wła­śnie. Wybuchnę.
Złość to emo­cja. Możemy brać za nią odpo­wie­dzial­ność i wiele się dzięki niej nauczyć.
Jeśli jesteś rodzi­cem i cza­sem:
– gotuje się w tobie,
– wybu­chasz a potem żału­jesz,
– jesteś cie­ka­wa/y jak inni sobie radzą w takich sytu­acjach,
– potrze­bu­jesz zro­zu­mieć co się z Tobą dzieje,
– potrze­bu­jesz wię­cej łatwo­ści i spo­koju.
 
 • Moje dziecko mnie zło­ści.
2 dniowy warsz­tat, pro­wa­dzony na licen­cji oraz pod super­wi­zją Fun­da­cji Sto Pociech w War­sza­wie Warsz­tat dla grupy 8–12 oso­bo­wej.
Celem warsz­tatu jest nauka oraz prak­tyka roz­po­zna­wa­nia wła­snych uczuć, bra­nia za nie
odpo­wie­dzial­no­ści, kon­struk­tyw­nego radze­nia sobie ze zło­ścią, fru­stra­cją i stre­sem.
Warsz­tat jest współ­pro­wa­dzony z Anetą Kola­necką, czas trwa­nia – około 10 godzin roz­bite na popo­łu­dnie plus cały dzień).
 
 • Stres w życiu dziecka i rodzica. /2h/
W cza­sie warsz­tatów będziemy mówić o tym jak stres wpływa na nas i nasze dzieci oraz jak sku­tecz­nie możemy go zmniej­szać każ­dego dnia. Może to być szcze­gól­nie przy­datne w cza­sie świą­tecz­nego zamie­sza­nia, ale rów­nież na co dzień:
Reduk­cja stresu to lep­szy sen, zdro­wie i rela­cje. 
 
 • Warsz­tat „Nie­grzeczne czy zestre­so­wane? Jak wspie­rać dzieci w reduk­cji stresu. ” /6h ale można skró­cić/
6 godzinny warsz­tat dla grupy 8–12 oso­bo­wej.
W trak­cie warsz­tatu uczest­nicy zapo­znają się z wie­dzą na temat stresu i stre­so­rów w obsza­rze bio­lo­gicz­nym, emo­cjo­nal­nym, spo­łecz­nym, pro­spo­łecz­nym, poznaw­czym. Nau­czą się roz­po­zna­wać w swoim zacho­wa­niu dzia­ła­nie mecha­ni­zmu wal­ki­/u­cieczki i dowie­dzą się o meto­dach regu­la­cji emo­cji, wpły­wie stresu rodzica na dziecko. Ważną czę­ścią warsz­tatu jest pozna­nie i ćwi­cze­nie kon­struk­tyw­nych spo­so­bów reduk­cji stresu (obser­wa­cja, oddech, ruch, głos, uważ­ność, medy­ta­cja, relak­sa­cja).
 
 • Rodzeń­stwo: już nie jesteś jedyny. Jak dbać o rela­cję mię­dzy dziećmi. /2h/
W cza­sie warsz­tatu będziemy roz­ma­wiać o roli kon­flik­tów w rodzi­nie, o mocy poczu­cia wła­snej war­to­ści, o tym jak wspie­rać dzieci i ich rela­cje.
Zapra­szam jeśli:
– spo­dzie­wasz się naro­dzin dru­giego dziecka i nie­po­ko­isz się jak to będzie,
– już jesteś rodzi­cem jed­nego lub wię­cej dzieci,
– chcesz wes­przeć swoje dzieci, aby ich rela­cja pro­cen­to­wała na przy­szłość,
– złosz­czą Cię cią­głe kłót­nie i bójki mię­dzy dziećmi,
– jesteś cie­ka­wa/y, co szko­dzi rela­cji rodzeń­stwa, a co ją wspiera.
 
 • Rodzice jako para. /2h/
Bycie parą obro­sło masą mitów – mię­dzy innymi o dwóch połów­kach jabłka. Nie jeste­śmy tacy sami. A jak się pięk­nie róż­nić – o tym na warsz­ta­cie. A także: Co jest tak naprawdę spo­iwem związku?
Co powo­duje, że cza­sem trudno się doga­dać?
Jak rodzi­ciel­stwo wpływa na parę i jak sobie z tym radzić?
Czy rodzice powinni mieć „wspólny front”?
Co jeśli rodzice mają różne zda­nie? 
 
 

Zapra­szam do kon­taktu: wrow­no­wa­dze­@g­mail. com
***
Dane firmy:

Katarzyna Gałązka W Równowadze
ul. Błękitna 37
04-649 Warszawa
NIP 9521500000

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz